Blog
2023-09-30

A magyar nyelv Isten nyelve

Pontosabban fogalmazva annak a nyelvnek az őse, amit ma már egyedül a székelyek és mi magyarok beszélünk, Istentől származik. Gondolom, első olvasásra eléggé megdöbbentőnek tűnik ez a kijelentés, de nézzük a tényeket:

Spencer Wells genetikus az Y kromoszómák változásainak vizsgálatával kimutatta, hogy a ma élő
összes ember egyetlen közös férfi őstől származik, aki kb. 60-70 ezer évvel ezelőtt Afrika keleti részén a
Rift-völgy területén élt, ez volt az „Édenkert”. Ő volt az első igazán modern ember, aki képes volt
hozzánk hasonlóan gondolkodni. Erősebb, okosabb, ügyesebb, találékonyabb, intelligensebb volt, mint
kortársai. Használati tárgyait művészi érzékkel díszítette, és még egy nagyon fontos tulajdonsággal bírt,
képes volt a tagolt, összetett, értelmes beszédre. Ezt a FOXP2 nevű gén megváltozása tette lehetővé,
mivel fontos szerepe van az arc és az állkapocs mozgásában. Korábban is kommunikáltunk valamilyen
módon, azonban ekkor érkeztünk el a mai érthető, tiszta nyelvhasználathoz. De vajon hogyan lehetséges
egyetlen emberben ennyi tulajdonság egyidejű megváltozása?


Ekkor gondoltam először a Szent Bibliára, ahol a Teremtés könyvében Mózes leírja, hogyan teremtette
Isten 7 nap alatt a világot. Az eget és a földet, a vizeket, a Napot, a Holdat és a csillagokat, a növényeket,
az állatokat és a föld porából az első embert, Ádámot. Mai tudásunkkal az emberek erre csak legyintenek,
hogy ugyan már, ez egy mese, hiszen a gyerekek is tudják, hogy a Föld 4,5 milliárd éves, és az emberi faj
kb. 2-3 millió év alatt fejlődött ki. Tökéletesen igazuk van, ez csak egy mese!
Amikor Mózes Isten segítségével az időszámításunk előtti 13. században kivezette a zsidókat
Egyiptomból, a „szolgálat házából”, a Sinai-hegy tövében a nép letáborozott. Isten leszállt a hegyre,
magához hívta Mózest, és átadta neki mindazt a tudást, amit majd le kell írnia könyveiben. Isten azt
akarta, hogy az emberek tudják és megértsék, hogy a világ és benne az ember hogyan lett olyan,
amilyennek látják. Mindezt úgy kellett tennie, hogy igazodjon az akkori emberek ismereteihez,
hiedelmeihez, gondolkodásmódjához. Ezért ez a történet mai szemmel nézve valóban mese, egy tan-
mese! Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a fontos tényre, hogy habár a mesében Isten a hetedik napon
megpihent, és ez azt sugallja, hogy ezzel a teremtés véget ért, a valóságban a világ folyamatosan
teremtődik! Jó példa erre a koronavírus újabb és újabb változatainak megjelenése.
74 ezer évvel ezelőtt globális éghajlati katasztrófa sújtotta a Földet. Az indonéziai Toba-vulkánkitörés
következtében az átaghőmérséklet 3,5 Celsius fokkal csökkent. Az emberi fajt a kihalás fenyegette, mert
nem tudott alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Ezt látva Isten úgy döntött, hogy közbelép, és néhány szükséges módosítással új emberfajt teremtett. Ha viszont a FOXP2 nevű gén megváltoztatásával
képessé tette Ádámot az értelmes beszédre, logikus feltételezésnek tűnik, hogy alkotott egy nyelvet, és
hozzá egy ABC-t is. A „Zsidó mondák az ősidőkről” című műben olvashatjuk, hogy Ádámot egy angyal
tanította, és írt neki egy könyvet is, tehát Ádámnak tudnia kellett olvasni!
Itt érkeztem el Varga Csaba kíváló képzőművészünknek a székely-magyar ABC 30 ezer éves
történetével foglalkozó munkáihoz. Ne a ma használt latin ABC-re gondoljunk, hanem az ősi „rovásírás”
jelkészletére, amelyről tudni kell, hogy az általa írott szövegeket csak magyarul lehet olvasni és
értelmezni. „Egy ABC-t csak kitalálni lehet” - írja. „A számok és az írásjelek összetartoznak, érettek,
letisztult gondolkodás termékei, nyoma sincs rajtuk valamiféle bizonytalan kezdetnek. Az ABC minden
bizonnyal jóval a legelső lelet előkerülése előtt készült. (Tehát jóval 35.000 évvel ezelőtt.)”
Ez igazolni látszik azt a feltételezést, hogy Isten „találta ki” az ABC-t, mivel rajta kívül jelenlegi
tudásunk szerint senki más nem volt, aki „jóval 35.000 évvel ezelőtt” kitalálhatta volna. Szinte látom a
döbbenetet az arcokon: hogyan lehet ilyesmit állítani? Pedig hát a helyzet az, hogy
1. Létezik a modern ember, megváltozott tulajdonságai lehetővé tették, hogy benépesítse a Földgolyót,
eljutva legeldugottabb zugába is, nemsokára 8 milliárdan leszünk!
2. Létezik egy ABC, aminek a megjelenése jóval több, mint 35.000 évvel ezelőttre tehető.
Ha nem Isten tette mindezt, akkor ki?


Ádám tehát a mai magyar nyelv ősének tekinthető nyelven tanult meg beszélni, és a székely-magyar
ABC-t használta. Ezt a nyelvet beszélték utódai is, akik megsokasodván a világ népeivé lettek, ahogy a
Biblia is írja: „Az egész Földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt.”
A magyar nyelv egyedülállóan logikus nyelvtani szerkezete, felépítése úgy lett „kitalálva”, hogy a
helyes beszéd agyunkat logikus gondolkodásra neveli, készteti. Ez a logikus gondolkodás mindig a

valóságnak megfelelő tényekre, az igazságra épül, ezt nevezzük józan „paraszti” észjárásnak, tehát a
józan ész a valóságnak megfelelő tényeken alapuló logikus gondolkodás. A „paraszti” jelző arra utal,
hogy a természetben, a természet ritmusához igazodó életmódot élő egyszerű emberek képessége. A
magukat divatos szóval „elit”-nek nevezők már másféle gondolkodást követnek, a valóság, az igazság
helyett fontosabb lett az önös érdek!
Sokan mondták már, Isteni szerencse, hogy annyi csapás és megpróbáltatás után a magyar nép még
létezik egyáltalán, de úgy gondolom, ez inkább az Isteni gondviselésnek köszönhető! Azt a népet óvja,
védi, amelyik még mindig az Ő nyelvét beszéli. Túlélte a jégkorszakot, a Római birodalmat, a 150 éves
török uralmat, az 1848-as szabadságharc leverését és a Habsburgokat, Trianont, a világháborúkat, a
Szovjet megszállást, és túl fogjuk élni az Európai Uniót is! Ezért szeretném figyelmeztetni ellenségeinket,
akik gyűlölnek minket, mert másképpen gondolkodunk mint ők, és akik ezért ártottak, és ezután is ártani
akarnak a magyarságnak, hogy ne nagyon kekeckedjenek, mert mint tudjuk: ISTEN NEM VER
BOTTAL! És ez már jól érzékelhető a világ gazdasági és politikai folyamatainak alakulásában is.
Ellentétben azokkal, akik elavultnak, ósdinak tartják, és el akarják felejteni, mi tiszteljük, őrizzük, és
ápoljuk ősi hagyományainkat és sok évezredes kultúránkat. Jól tudjuk, hogy a múltban is ez volt, és a
jövőben is ez lesz túlélésünk biztosítéka.


Bizonyosan lesznek majd olyanok, akik kételkednek okfejtésemben (és akik általában mindenben
kételkednek, amit nem ők találtak ki), nekik csak azt ajánlhatom, hogy: aki nem hiszi, járjon utána!

Makranczy Béla

Sweet Sounds Of Heaven

Nyílt nap a sport és a testmozgás népszerűsítése jegyében

DEmedia.hu

Szerző
Hasonló cikkek